Vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení pro školní rok 2018 - 2019 na den 31. srpna 2018

INFORMACE PRO ŽÁKY A RODIČE

SOŠ a SOU Jindřichův Hradec nabízí žákům další termín přijímacího řízení (přijímací zkoušky)  dne 31. srpna 2018 na všechny tříleté učební obory v programu školy včetně jejich zkrácené formy studia.

A) Přijímací řízení pro denní formu studia bez přijímací zkoušky (délka studia 3 roky - učební obory s výučním listem) se uskuteční u těchto oborů:

Kuchař - číšník  (65-51-H/01)
+ možnost zkrácené formy studia v trvání jednoho roku  (pozn.*)

Prodavač  (66-51-H/01) 
+ možnost zkrácené formy studia v trvání jednoho roku (pozn.*)

 
Elektrikář - silnoproud (26-51-H/02) 
+ možnost zkrácené formy studia v trvání jednoho roku pro absolventy příbuzných oborů (pozn.*)


Zedník (36-67-H/01)
+ možnost zkrácené formy studia v trvání jednoho roku (pozn.*) - (obor podpořen stipendiem)


Klempíř  (23-55-H/01)
+ možnost zkrácené formy studia v trvání jednoho roku (pozn.*) - (obor podpořen stipendiem)Nástrojař (pdf, 159 kB)  (23-52-H/01) 

+ možnost zkrácené formy studia v trvání jednoho roku pro absolventy příbuzných oborů  (pozn.*) - (obor podpořen stipendiem)

  B) Přijímací řízení pro zkrácenou formu studia bez přijímací zkoušky pro níže uvedené učební obory

Určeno pro absolventy čtyřletého středního vzdělávání úspěšně zakončeného maturitní zkouškou nebo pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s výučním listem v jiném oboru vzdělání.
Zkrácená forma studia bude realizována v případě neobsazené kapacity míst v rámci denního studia na uvedených oborech.

untitled.jpg

Pro školní rok 2018 – 2019 se zkrácená forma studia vztahuje na tyto tříleté učební obory:

obor: Prodavač: (66-51-H/01) - délka zkrácené formy studia 1 rok 
obor: Kuchař – číšník: ( kód oboru: 65-51-H/01) - délka zkrácené formy studia 1 rok
obor: Zedník: ( kód oboru: 36-67-H/01) - délka zkrácené formy studia 1 rok
obor: Klempíř : (36-67-H/01) - délka zkrácené formy studia 1 rok
obor: Elektrikář - silnoproud: (26-51-H/02) - délka zkrácené formy studia min.1 rok pro absolventy příbuzných oborů.
obor: Nástrojař: (23-52-H/01) - délka zkrácené formy studia 1 rok


Výstražný trojúhelník

Termín přijímacího řízení, přihlášky, oznámení výsledků:

31. srpna 2018  od 8:00 hodin v budově SOŠ a SOU J. Hradec, Miřiovského 678, 1. patro.
Přihlášky zasílejte nabo osobně doručte na adresu sídla školy do  27. srpna 2018:
Adresa: SOŠ a SOU J. Hradec, Jáchymova 478, 377 43 Jindřichův Hradec.

 • Seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) se zveřejňuje do dvou dnů od termínu konání přijímacího řízení na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů.
 • Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená - již se nedoručují uchazečům nebo u nezletilých jejich zákonným zástupcům.


Tiskopis přihlášky:
Součástí přihlášky ke studiu jsou následující doklady:

 1. vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky,
 2. vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělávání, pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní docházky,
 3. vysvědčení z šestého a sedmého ročníku základní školy, popřípadě ze čtvrtého a pátého ročníku základní školy, pokud se uchazeč hlásí do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia, popřípadě osmiletého gymnázia,
 4. doklady o získání středního vzdělání s výučním listem, pokud se uchazeč hlásí do nástavbového studia,
 5. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, pokud je podle nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro příslušný obor vzdělání
  (https://dokumenty.cermat.cz/Sdilene%20dokumenty/PŘIJÍMACÍ%20ŘÍZENÍ/Jednotná%20zkouška%202017/Narizeni-vlady_211_2010_SOV.pdf),
 6. doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami,
 7. doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou,
 8. osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání, a to nejpozději poslední pracovní den před zahájením vzdělávání.

Výstražný trojúhelník

Kritéria přijímacího řízení pro tříleté učební obory školního roku 2018 - 2019

Hlavním kritériem je bodové hodnocení prospěchu ze základní školy ve výši 90% ze závěrečného vysvědčení předposledního ročníku a pololetního vysvědčení posledního ročníku (tzv. rozhodné klasifikační období) na základě doložení:

a) vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky,

b) vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělávání, pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní docházky),

c) dále bude přihlíženo k aktivitám žáků na ZŠ (výsledky soutěží, olympiády apod. ) ve výši 10%. Doklady o těchto aktivitách zašle uchazeč s přihláškou ke studiu.

untitled.jpg

Vysvědčení dle shora uvedených bodů a) a b) nemusí být doloženo,  pokud je  klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku dle shora uvedených bodů

Blíže nespecifikovaný obrázek

Stupnice bodového hodnocení výsledků ze ZŠ:Počty přijímaných žáků ma jednotlivé obory: 

untitled.jpg

Zápisový lístek

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží zápisový lístek - netýká se nástavbového studia, zkráceného studia a jiné než denní formy vzdělávání.
Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března.

 1. Odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o přijetí uchazeče ke vzdělávání, uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole. Zápisový lístek se odevzdává nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
 2. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
 3. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Přijímací řízení upravuje:
Školský zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění
Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzděláván
í


Mgr. Karel Chalupa
ředitel školy

Vytisknout