Vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení pro školní rok 2018 - 2019 na den 31. srpna 2018

INFORMACE PRO ŽÁKY A RODIČE

SOŠ a SOU Jindřichův Hradec nabízí žákům další termín přijímacího řízení (přijímací zkoušky)  dne 31. srpna 2018 na všechny maturitní obory v programu školy (obory: Mechanik strojů  a zařízení * Informační technologie * Provoz a ekonomika dopravy se zaměřením na logistiku a obslužné počítačové systémy * Ekonomika podnikání se zaměřením na cestovní ruch).

Přihlášky můžete zasílat do 27. srpna 2018 včetně


A)   Maturitní obory

37- 41-M/01  Provoz a ekonomika dopravy (zaměření na logistiku a obslužné počítačové systémy)  --- velmi perspektivní obor. V logistice je obrovský nedostatek odborně vzdělaných lidí.

63-41-M/01  Ekonomika a podnikání ( obor zaměřen na problematiku cestovního ruchu).

18-20-M/01  Informační technologie  --- po odbornících v IT je od firem stále vyšší  poptávka. Velmi perspektivní obor.

23-44-L/01   Mechanik strojů a zařízení (zařazen do programu školy ve spolupráci se strojařskými firmami regionu J. Hradec).
Výstražný trojúhelník Možnost získání výučního listu z oboru Nástrojař (obor: 23-52-H/01) v rámci studia 3. ročníku

Trojůhelník

Tiskopis přihlášky:

Pokud vaše škola používá IS "Bakaláři", můžete vyplnit a vytisknout si přihlášku s QR kódem zde
bakalittle.jpg

Tiskopisy přihlášek bez QR kódu: Tiskopisy přihlášek ke stažení

Výstražný trojúhelník

Součástí přihlášky ke studiu jsou následující doklady:

 1. vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky,
 2. vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělávání, pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní docházky,
 3. vysvědčení z šestého a sedmého ročníku základní školy, popřípadě ze čtvrtého a pátého ročníku základní školy, pokud se uchazeč hlásí do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia, popřípadě osmiletého gymnázia,
 4. klady o získání středního vzdělání s výučním listem, pokud se uchazeč hlásí do nástavbového studia,
 5. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, pokud je podle nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro příslušný obor vzdělání (https://dokumenty.cermat.cz/Sdilene%20dokumenty/PŘIJÍMACÍ%20ŘÍZENÍ/Jednotná%20zkouška%202017/Narizeni-vlady_211_2010_SOV.pdf),
 6. doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami. ( O uzpůsobení podmínek konání jednotné zkoušky na základě doporučení školského poradenského zařízení pojednává vyhláška 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a Informace k aplikaci podpůrných opatření při přijímacím řízení ve středních školách, které byly vydány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Prováděcím předpisem k uplatnění podpůrných opatření je pak vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami).
 7. doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou,
 8. osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání, a to nejpozději poslední pracovní den před zahájením vzdělávání.
Výstražný trojúhelník

Termíny konání přijímací zkoušky:

31. srpna 2018  od 8.00 hod. v budově školy (aula školy, 1.patro), Jáchymova 478, Jindřichův Hradec. 

Přihlášku ke studiu zasílejte nebo osobně doručte  do 27. srpna 2018 na adresu: SOŠ a SOU J. Hradec, Jáchymova 478, 377 43 JIndřichův Hradec.

Výstražný trojúhelník

K přijímací zkoušce si vezměte funkční psací pero, obyčejnou tužku, rýsovací potřeby, možno použít kalkulačku pro příklady z matematiky.

 1. V rámci přijímacího řízení na maturitních oborech se koná přijímací zkouška formou "testu" v  rozsahu učiva základní školy.
 2. Test se skládá z deseti otázek. U každé správně zodpovězené otázky je možno získat max. 3 body. Doba trvání testu: 60 minut.

  Test studijních předpokladů se skládá z pěti oddílů: 
  1. Oddíl verbálních dovedností (česká jazyk a literatura)
  2. Oddíl numerických dovedností (matematika) a IT
  3. Oddíl praktické gramotnosti
  4. Oddíl prostorové představivosti a objektových dovedností
  5. Oddíl logiky a strategií

  Specifikace požadavků pro přijímací zkoušku :

  z Českého jazyka a literatury:

  z Matematiky:

untitled.jpg

Testová zadání k procvičení k příjímací zkoušce - duben 2017 z českého jazyka, literatury a matematiky:
http://www.cermat.cz/ilustracni-testy-z-pokusneho-overovani-organizace-prijimaciho-rizeni-2015-a-2016-1404035405.html

untitled.jpg

Další ilustrační testy zde:

Český jazyk:

   
Matematika:    

nebo:  na  stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (www.cermat.cz).


Trojůhelník

Důležitá upozornění a kritéria hodnocení uchazeče:
 1.  Hodnocení žáka se skládá ze tří částí:
  A) Hodnocení prospěchu na základní škole  dle uvedeného bodového hodnocení:   25%

  B) Aktivity žáka na ZŠ (výsledky soutěží, olympiády apod. ). Doklady o těchto aktivitách zašle uchazeč s přihláškou ke studiu. 5%

  C) Přijímací zkouška  70%

  D)
  Ředitel školy dále stanovuje, že v případě rovnosti bodů u dvou a více žáků bude přihlédnuto k součtu bodů u nejvýše bodově hodnocených otázek v testu a k výsledku přijímací zkoušky v rámci 1. kola přijímacího řízení.

  Výstražný trojúhelník
  Seznam přijatých - nepřijatých uchazečů

 1. Seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů.
 2. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená - již se nedoručují uchazečům nebo u nezletilých jejich zákonným zástupcům.

untitled.jpg

Zápisový lístek

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží zápisový lístek - netýká se nástavbového studia, zkráceného studia a jiné než denní formy vzdělávání.
Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března.

 1. Odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o přijetí uchazeče ke vzdělávání, uchazeč nebo zákonný
  zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole. Zápisový lístek se odevzdává nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
 2. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
 3. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Přijímací řízení upravuje:
Školský zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění
Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Mgr. Karel Chalupa
ředitel školy

Vytisknout