3. kolo přijímacího řízení se uskuteční 31. 8. 2021

Informace k 3. kolu přijímacího řízení (maturitní obory)
  • 3. kolo přijímacího řízení se uskuteční dne 25. 8. 2021 od 8.00 hod. 1. patro, Aula č. 204, budova Jáchymova 478, Jindřichův Hradec.
Přijímací zkouška se v tomto roce na maturitní obory nekoná.
Přihlášky zasílejte na adresu: SOŠ a  SOU Jindřichův Hradec, Jáchymova 478, 377 04 Jindřichův Hradec do 24. 8. 2021.

Odkazy:
Přihláška ke studiu: a) Návod, jak vyplnit přihlášku ke vzdělávání, naleznete v sekci Přihlášky na střední školu

Výstražný trojúhelník
Počty přijímaných žáků na jednotlivé obory:
Výstražný trojúhelník

Bodové hodnocení - výsledky na základní škole: 

Bodové hodnocení (pdf, 118 kB)


Výstražný trojúhelník

Zápisový listek - pravidla:

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží zápisový lístek - netýká se nástavbového studia, zkráceného studia a jiné než denní formy vzdělávání. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března (u oborů vzdělávání s talentovou zkouškou do 31. ledna).

V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá. Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke vzdělávání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo § 88 školského zákona (tzn. přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo přijímání do oborů konzervatoře) pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 ani § 88.

K. Chalupa RS
Vytisknout