Přijímací řízení pro 4 leté maturitní obory se uskuteční 31. 8. 2023

K doplnění počtu žáků nabízíme ještě několik volných míst na 4 letých maturitních oborech

Přijímací řízení ve školním roce 2022/2023 upravuje zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.
  • Přijímací řízení se uskuteční dne 31. 8. 2023 od 8.00 hod. 1. patro, Aula č. 204, budova Jáchymova 478, Jindřichův Hradec.

    Nabídka čtyřletých maturitních oborů: Maturitní obory
Výstražný trojúhelník
V přijímacím řízení bude přihlédnuto k výsledkům bodového hodnocení v rámci jednotné přijímací zkoušky z 1. kola  přijímacího řízení 
(lepší výsledek doložený protokolem s výsledkem přijímací zkoušky) a dále k bodovému hodnocení prospěchu ze základní školy viz níže: 

Výstražný trojúhelník
Bodové hodnocení - výsledky na základní škole: 


Výstražný trojúhelník
Celkové hodnocení žáka se skládá ze tří částí:


A) Hodnocení prospěchu na základní škole  dle uvedeného bodového hodnocení:  váha  25%
B) Aktivity žáka na ZŠ (výsledky soutěží, olympiády apod. ). Doklady o těchto aktivitách zašle uchazeč s
přihláškou ke studiu:   váha  5%
C) Přijímací zkouška:   váha 70% (lepší výsledek z 1. kola)

Výstražný trojúhelník
Ředitel školy dále stanovuje, že v případě rovnosti bodů u dvou a více žáků bude přihlédnuto k součtu známek na rozhodných vysvědčeních s hodnotou výborně, dále pak chvalitebně + popřípadě dobře, pokud by byl součet známek výborně a chvalitebně opět stejné hodnoty.

Výstražný trojúhelník
Přihlášky zasílejte na adresu:
 
SOŠ a  SOU Jindřichův Hradec, Jáchymova 478, 377 04 Jindřichův Hradec do 25. 8. 2023 (přihláška viz níže)

Výstražný trojúhelník
Pokud uchazeč, který se hodlá účastnit tohoto přijímacího řízení, nevykonal jednotnou přijímací zkoušku pro školní rok 2023-2024, je povinen účastnit se přijímacího řízení ( přijímací zkoušky) organizovaného školou.
Přijímací zkouška se pro takového uchazeče skládá z:

a) testu z českého jazyka
b) testu z matematiky

Blíže nespecifikovaný obrázek
D) Oznámení výsledků přijímacího řízení:

Seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) bude zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů.


Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená
 - již se nedoručují uchazečům nebo u nezletilých jejich zákonným zástupcům.

Výstražný trojúhelník
Odkazy:
Přihláška ke studiu: a) Návod, jak vyplnit přihlášku ke vzdělávání, naleznete zde: Přihlášky na střední školu

Výstražný trojúhelník
Počty přijímaných žáků na jednotlivé obory:

Výstražný trojúhelník
Zápisový listek - pravidla:
K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží zápisový lístek - netýká se nástavbového studia, zkráceného studia a jiné než denní formy vzdělávání. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března (u oborů vzdělávání s talentovou zkouškou do 31. ledna).

V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá. Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke vzdělávání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo § 88 školského zákona (tzn. přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo přijímání do oborů konzervatoře) pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 ani § 88.

Výstražný trojúhelník
Testová zadání k procvičování:

Ilustrační testy a testy z předchozích let jednotné přijímací zkoušky jsou ideálními studijními materiály, díky kterým se žáci mohou seznámit s formátem a obsahem zkušební dokumentace, se kterou budou v průběhu zkoušky pracovat. V testovém sešitě se setkají s typy úloh, které se v testech pravidelně objevují, a dozví se, jak správně zapisovat své odpovědi do záznamového archu. V záznamovém archu pro příslušný test si pak mohou zápis odpovědí sami vyzkoušet. Odpovědi žáků je následně možné zkontrolovat v klíči správných řešení, který obsahuje způsob hodnocení jednotlivých úloh.

Testy pro čtyřleté obory vzdělání a obory nástavbového studia:

Mgr. Karel Chalupa, ředitel školy

Vytisknout