Další kolo přijímacího řízení bez přijímací zkoušky pro 3 leté učební obory se uskuteční 31. 08. 2023

K doplnění počtu žáků nabízíme ještě několik volných míst na 3 letých učebních oborech

Přijímací řízení ve školním roce 2022/2023 upravuje zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Přihlášky (viz níže) podávají uchazeči nebo u nezletilých žáků jejich zákonní zástupci přímo k rukám ředitelů středních škol ( na sekretariát školy), a to do 25. srpna 2023
(Adresa k doručení přihlášky uvedeno níže - bod C)

A) Přijímací řízení bez přijímací zkoušky se koná pro následující obory denního studia:
 • Kuchař - číšník  (65-51-H/01)
  + možnost zkrácené formy studia v trvání jednoho roku  (pozn.*)

 • Prodavač  (66-51-H/01) 
  + možnost zkrácené formy studia v trvání jednoho roku (pozn.*)

 • Elektrikář - silnoproud (26-51-H/02) 
  + možnost zkrácené formy studia v trvání jednoho roku pro absolventy příbuzných oborů (pozn.*)

 • Zedník (36-67-H/01) - obor podpořen stipendiem (viz sekce Granty a příspěvky Jihočeského kraje..)
  + možnost zkrácené formy studia v trvání jednoho roku (pozn.*)

 • Klempíř  (23-55-H/01) - obor podpořen stipendiem (viz sekce Granty a příspěvky Jihočeského kraje..)
  + možnost zkrácené formy studia v trvání jednoho roku (pozn.*)

  Nástrojař
   (pdf, 159 kB)  (23-52-H/01)
  obor podpořen stipendiem + možnost zkrácené formy studia v trvání jednoho roku (pozn.*).

  ---------------------------------------------------------------------------------

B) Přijímací řízení pro zkrácenou formu studia bez přijímací zkoušky pro níže uvedené učební obory:

Určeno pro absolventy čtyřletého středního vzdělávání úspěšně zakončeného maturitní zkouškou nebo pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s výučním listem v jiném oboru vzdělání.
Zkrácená forma studia bude realizována v případě neobsazené kapacity míst v rámci denního studia na uvedených oborech.

untitled.jpg Pro školní rok 2023 – 2024 se zkrácená forma studia vztahuje na tyto tříleté učební obory:

obor: Prodavač: (66-51-H/01) - délka zkrácené formy studia 1 rok 
obor: Kuchař – číšník: ( kód oboru: 65-51-H/01) - délka zkrácené formy studia 1 rok
obor: Zedník: ( kód oboru: 36-67-H/01) - délka zkrácené formy studia 1 rok
obor: Klempíř : (36-67-H/01) - délka zkrácené formy studia 1 rok
obor: Elektrikář - silnoproud: (26-51-H/02) - délka zkrácené formy studia min.1 rok pro absolventy příbuzných oborů.
obor: Nástrojař: (23-52-H/01) - délka zkrácené formy studia 1 rok

untitled.jpg
Přihláška ke studiu:
 
 

Blíže nespecifikovaný obrázek
C) Adresa k doručení přihlášky ke studiu: SOŠ a SOU Jindřichův Hradec, Jáchymova 478, 377 43 Jindřichův Hradec

Blíže nespecifikovaný obrázek
D) Termín a místo konání přijímacího řízení: 

Termín přijímacího řízení - tříleté obory studia, včetně zkráceného studia:

 čtvrtek, 31. srpna  2023 (oznámení výsledků přijímacího řízení: 26. června 2023)

 Místo:  budova SOŠ a SOU J. Hradec, Miřiovského 678, 1. patro, čas: 8.00 hod.

Blíže nespecifikovaný obrázek
D) Oznámení výsledků přijímacího řízení:

Seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) bude zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů.


Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená
 - již se nedoručují uchazečům nebo u nezletilých jejich zákonným zástupcům.


Blíže nespecifikovaný obrázek
Zápisový lístek - pravidla

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole sloužízápisový lístek - netýká se nástavbového studia, zkráceného studia a jiné než denní formy vzdělávání. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole nebo na příslušném krajském úřadu.

V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá. Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce.

Blíže nespecifikovaný obrázek
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke vzdělávání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo § 88 školského zákona (tzn. přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo přijímání do oborů konzervatoře) pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 ani § 88.

Blíže nespecifikovaný obrázek

Počty přijímaných žáků pro školní rok 23 - 24 


Blíže nespecifikovaný obrázek
Bodové hodnocení výsledků ze základní školy: 
Blíže nespecifikovaný obrázek
Hodnocení přijímacího řízení:
Ředitel školy dále stanovuje, že v případě rovnosti bodů u dvou a více žáků bude přihlédnuto k součtu známek na rozhodných vysvědčeních s hodnotou výborně, chvalitebně + popřípadě dobře, pokud by byl součet známek výborně a chvalitebně opět stejné hodnoty.

Informace k vydávání zápisových lístků Krajským úřadem Jihočeského kraje

Žádost o vydání zápisového lístku ke vzdělávání ve střední škole (konzervatoři)

Žádost o vydání náhradního zápisového lístku ke vzdělávání ve střední škole (konzervatoři)


Mgr. Karel Chalupa, ředitel školy

Vytisknout