SOŠ a SOU Jindřichův Hradec nabízí obsazení místa učitele odborných předmětů - mistra odborného výcviku - se zaměřením na elektro


Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec Jáchymova 478/II, 377 43 Jindřichův Hradec nabízí obsazení místa učitele odborných předmětů střední školy pro obor "Elektrikář - silnoproud" ( kód oboru: 26-51-H/02 ).

Pracovní úvazek možný v rozsahu jedné poloviny či plný pracovní úvazek.

Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Pracovní poměr na dobu určitou v souladu s § 23a zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů s termínem nástupu ihned nebo od 1. října 2023 (nástup i dle dohody).

Místo výkonu práce: SOŠ a SOU Jindřichův Hradec, Jáchymova 478. 

 

 

Požadavky na dosažené vzdělání (kvalifikační předpoklady)

 

Viz zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
(§ 9 odst. 2, § 22, § 23a) 

Zákon:

Zákon č. 563/2005 v platném znění (pdf, 326 kB)

 

 

 

 

obor školního vzdělání:

Elektrikář - silnoproud (obor: 26-51-H/02)

 

 

znalosti oboru:

Dosavadní praxe a reference

 

 

 

Jiné požadavky:

  -

 

 

další požadavky, znalosti, dovednosti a předpoklady:

Bezúhonnost (čistý výpis z rejstříku trestů), řidičské oprávnění skupiny B, pracovitost, dochvilnost, ochota pracovat i za mimořádných událostí, komunikační schopnosti, úroveň vystupování a jednání s lidmi,  pečlivost, zručnost. Ochota pracovat v kolektivu.

 

Přihlášky s požadovanými doklady doručte osobně, popřípadě zašlete poštou v zalepené obálce, označené "Neotvírat - VŘ - pracovní místo učitele", na adresu:
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478/II, 377 43 Jindřichův Hradec.

Přihlášku může podat občan ČR nebo cizí státní občan  s trvalým pobytem v ČR starší 18 let, je způsobilý k právním úkonům, ovládá úřední jazyk a splňuje výše uvedené předpoklady pro dané pracovní místo.

Kontakt: e-mail: ruzena.bednarova@sos-jh.cz , tel.: 384 323 181, www.sos-jh.cz

A) Náležitosti přihlášky jsou:

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis (viz zveřejněný vzor přihlášky). Dál uveďte kontaktní telefonní číslo nebo e-mail.

B) Přílohy přihlášky jsou:

  1. Životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, dále o dovednostech souvisejících  činností.
  2. Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál případně ověřená kopie); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením).
  3. Originál  dokladu o ukončeném základním, středním vzdělání či  nejvyšším dosaženém vzdělání.
  4. Souhlas se zpracováním osobních údajů případně žádost o vrácení poskytnutých dokladů.

Písemně nevyžádané přílohy přihlášky budou po 30 dnech od skončení výběrového řízení skartovány.

Vyvěšeno: 15. května 2023

Mgr. Karel Chalupa
ředitel školy

Vytisknout