SOŠ a SOU Jindřichův Hradec nabízí obsazení volného místa učitele/ky předmětů MATEMATIKA + další aprobace


Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Jindřichův Hradec Jáchymova 478/II,
377 43 Jindřichův Hradec
vyhlašuje výběrové řízení na místo  

učitel/ka předmětů Matematika + aprobace

 

platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců v rozpočtových organizacích

Pracovní poměr na dobu určitou (§ 23a zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů) s termínem nástupu 1. září 2024.


Místo výkonu práce:  pracoviště SOŠ a SOU Jindřichův Hradec

 

 

 

Požadavky

dosažené vzdělání

 

Vysokoškolské, splnění požadavků platného znění zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (§ 3 zákona,  § 9 zákona nebo § 12 zákona)

na:

obor vzdělání

Matematika pro 2. st. ZŠ a SŠ + aprobace

 

znalosti oboru

Dosavadní praxe a reference

 

 

 jiné požadavky

-

 

další znalosti, dovednosti a předpoklady

Pracovitost, dochvilnost, ochota pracovat i za mimořádných událostí, pečlivost, pořádkumilovnost. Ochota pracovat v kolektivu.

 

Přihlášky s požadovanými doklady doručte osobně, popřípadě zašlete poštou v zalepené obálce, označené "Neotvírat - VŘ - pracovní místo učitele", na adresu:
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478/II, 377 43 Jindřichův Hradec,
nebo e-mailem na adresu: ruzena.bednarova@sos-jh.cz 

Termín doručení přihlášek: do 25. 6. 2024 do 12.00 hod. na shora uvedenou adresu.

( www.sos-jh.cz )  

A) Náležitosti přihlášky jsou:

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis (viz zveřejněný vzor přihlášky).

B) Přílohy přihlášky jsou:

  1. Životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, dále o dovednostech souvisejících  činností, 
  1. Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál případně ověřená kopie); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
  1. Originál  dokladu o ukončeném základním, středním vzdělání či  nejvyšším dosaženém vzdělání, 
  1. Souhlas se zpracováním osobních údajů případně žádost o vrácení poskytnutých dokladů.

 

Písemně nevyžádané přílohy přihlášky budou po 30 dnech od skončení výběrového řízení skartovány.

Vyvěšeno: 18. června 2024

Mgr. Karel Chalupa
ředitel školy
Vytisknout