Přijímání do vyššího ročníku vzdělávání ve střední škole

Ředitel školy stanovuje v souladu s § 63 školského zákona následující podmínky a kritéria pro přijetí do vyššího ročníku maturitních oborů pro absolventy nematuritního studia

A)  Přijímací řízení s přijímací zkouškou z českého jazyka a literatury a matematiky se koná pro denní formu studia maturitních oborů :

37-41-M/01  Provoz a ekonomika dopravy (zaměření na logistiku a obslužné počítačové systémy) 

63-41-M/01  Ekonomika a podnikání ( obor zaměřen na problematiku cestovního ruchu).

18-20-M/01  Informační technologie (komplet HW a SW)

 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení.  Možnost získání výučního listu v oboru Nástrojař ve třetím ročníku studia.

untitled.jpg
Přihláška ke studiu:

 1. Uchazeči jsou povinni předat správně vyplněnou a podepsanou přihlášku ke studiu nejpozději do 2. března 2020 na adresu: SOŠ a SOU J. Hradec, Jáchymova 478, 377 43 JIndřichův Hradec.

  Tiskopis přihlášky:

  Přihláška SS denní 2019  • Pokud vaše škola používá IS "Bakaláři", můžete vyplnit a vytisknout si přihlášku s QR kódem zdebakalittle.jpg

Výstražný trojúhelník
Součástí přihlášky ke studiu jsou následující doklady:


a) vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky,
b) vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělávání, pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní docházky,
c) vysvědčení z 6. a 7. ročníku základní školy, popřípadě ze 4. a 5. ročníku základní školy, pokud se uchazeč hlásí do 1. ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia, popřípadě osmiletého gymnázia,
d) vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku, pokud se uchazeč hlásí do 1. ročníku osmiletého nebo šestiletého vzdělávacího programu konzervatoře,
e) doklady o získání středního vzdělání s výučním listem, pokud se uchazeč hlásí do nástavbového studia,
f) doklad o získání příslušného stupně středního vzdělání, pokud se uchazeč hlásí do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem nebo zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou,
g) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, pokud je podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro příslušný obor vzdělání,
h) doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami,
i) doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo
j) osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání,
k) doklad o oprávněnosti pobytu u cizince dle § 20 odst. 3 školského zákona,

l) žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka u osob, které získaly předchozí vzdělání mimo území České republiky,
m) případné další dokumenty požadované školou v rámci vyhlášení kritérií k přijímacímu řízení.

Uchazeč, kterému do doby podání přihlášky nebyl vydán doklad uvedený v předchozím odstavci, písm. a) až f), i) a j), předloží tento doklad střední škole nejpozději v den, kdy se stane jejím žákem, tj. dle § 66 odst. 1 školského zákona prvním dnem školního roku, popřípadě dnem uvedeným v rozhodnutí o přijetí, je-li uchazeč přijímán v průběhu školního roku. V případě uchazečů o přijetí do oborů vzdělání s MZ předává údaje z přihlášky střední škola Centru do registru uchazečů nejpozději do 11. března 2020, v případě požadavku na zpracování zadání testů v Braillově písmu předá střední škola Centru tyto údaje nejpozději 2 pracovní dny po doručení přihlášky v návaznosti na termín stanovený pro odevzdání přihlášky ke vzdělávání (§ 60a odst. 5 školského zákona, § 5 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 353/2016 Sb.).

Termíny konání přijímací zkoušky:

Přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika. Přijímací zkouška se koná formou testu  a je stanovena na tento den:

16. dubna 2020  od 8.00 hod., na adrese: Jáchymova 478, Jindřichův Hradec, 1. patro, aula školy č. 223

untitled.jpg
Specifikace požadavků pro přijímací zkoušku :

z Českého jazyka a literatury:


z Matematiky:

Výstražný trojúhelník
Pomůcky ke konání přijímací zkoušky: pero píšící modře nebo černě, obyčejná tužka a rýsovací potřeby, možno použít kalkulačku. U příkladů z matematiky je nutno provézt zápis procesu výpočtu příkladu !

untitled.jpg
Testová zadání k procvičení k příjímací zkoušce z českého jazyka, literatury a matematiky:
https://www.cermat.cz/ilustracni-testy-2018-ctyrlete-obory-a-nastavbova-stuida-1404035480.html

untitled.jpg

Důležitá upozornění a kritéria hodnocení uchazeče:

 1.  Hodnocení žáka se skládá ze tří částí:

  A) Hodnocení prospěchu na základní škole/střední škole dle uvedeného bodového hodnocení (viz níže):   25%

  B) Aktivity žáka na ZŠ (výsledky soutěží, olympiády apod. ). Doklady o těchto aktivitách zašle uchazeč s přihláškou ke studiu:  5%

  C) Přijímací zkouška:  70%


  D) Ředitel školy dále stanovuje, že v případě rovnosti bodů u dvou a více žáků bude přihlédnuto k součtu bodů u nejvýše bodově hodnocených otázek v testu.


 2. Test se skládá z deseti otázek. U každé správně zodpovězené otázky je možno získat max. 3 body. Doba trvání testu: 60 minut.

  Test studijních předpokladů se skládá z pěti oddílů: 
  1. Oddíl verbálních dovedností (česká jazyk a literatura)
  2. Oddíl numerických dovedností (matematika) a IT
  3. Oddíl praktické gramotnosti
  4. Oddíl prostorové představivosti a objektových dovedností
  5. Oddíl logiky a strategií


 3. Počty přijímaných žáků na jednotlivé maturitní obory: 
 4. Bodové hodnocení uchazeče dle prospěchu ze základní školy (8. třída – 2. pololetí a 1. pololetí 9. třídy nebo 2. pololetí předposledního ročníku střední školy a 1. pololetí posledního ročníku střední školy): 
 5. Seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů.

 6. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená - již se nedoručují uchazečům nebo u nezletilých jejich zákonným zástupcům.

Přijímací řízení upravuje:
Školský zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění
Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

untitled.jpgDalší informace k přijímacímu řízení a jednotné přijímací zkoušce naleznete na stránkách MŠMT a na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání

Mgr. Karel Chalupa
ředitel školy

Vytisknout