Mechanik strojů a zařízení

Základní informace:
Obor:  23 – 44 – L/01

Přijímací zkouška z předmětů: český jazyk a matematika, dále doplňující otázky z praktické gramotnosti, prostorové představivosti a objektových dovedností, logiky a strategií
  • Forma studia: čtyřleté, denní, ukončené maturitní zkouškou
  • Určeno dívkám a chlapcům, absolventům základní školy
  • Přijímací zkoušky:  ANO
    Žáci jsou přijímáni na základě studijních výsledků (matematického průměru známek) : 
    a) z 8. ročníku - závěrečné vysvědčení 

    b)  z 9. ročníku - pololetní vysvědčení
Zaměření oboru:

Moderní obor zaměřený na studium poznatků a získávání dovedností z oblasti strojírenství. Obor je koncipován tak, aby žáci zhotovovali či dohotovovali součásti strojírenských výrobků, sestavovali, oživovali a seřizovali strojírenské výrobky, revidovali strojírenské výrobky, opravovali je a prováděli servisní činnosti apod.

Náplní studia jsou předměty povinné vyučovací (základní a výběrové) a předměty nepovinné.

Základem studia cizích jazyků je anglický jazyk rozšířený o studium technické a hospodářské angličtiny.
Druhým jazykem je německý jazyk s  obdobným rozšířením jako jazyk anglický.
Mimo tyto jazyky si mohou žáci volit i třetí nepovinný jazyk, např. ruský jazyk

Možnosti získání:

Výučního listu z oboru Nástrojař (obor: 23-52-H/01) v rámci studia 3. ročníku.

Žák je povinen absolvovat odborný výcvik v rámci letních měsíců na smluvních pracovištích školy, přičemž mu bude uznán do odborného výcviku učebního oboru počet hodin absolvovaných v rámci odborné praxe na maturitním oboru. Závěrečné zkoušky proběhnou v měsíci září, případné opravné zkoušky v měsíci prosinci následujícího školního roku. Zájem o získání výučního listu  oznámí žák při nástupu ke studiu 1. ročníku maturitního oboru. Možnost získání výučního listu je podmíněna studijními výsledky za 1.- 3.ročník maturitního oboru, řádnou docházkou, plněním povinností stanovených školním řádem a splněním požadovaných hodin odborného výcviku pro obor Nástrojař.


ECDL (European Computer Driving Licence)

je mezinárodně uznávaná, objektivní, standardizovaná metoda pro ověření počítačové gramotnosti pomocí řady praktických testů. Tak žáci získají počítačový průkaz, který pro ně otvírá svět bez hranic.
Pro žáky a jejich budoucí zaměstnavatele je průkaz ECDL v rámci Evropské unie, ale i v zámoří, dokladem, že zvládají práci s počítačem.

Je to další znalost a dovednost - vedle jazykových a jiných, které na naší škole žáci získají, ke zlepšení své osobní konkurenceschopnosti na trhu práce, vstupenka do perspektivního zaměstnání a dalšího úspěšného života. Řada významných mezinárodních společností (IKEA, SHELL, VOLVO, SIEMENS), banky, telekomunikační firmy, instituce státní správy atd. uznávají ECDL Certifikát jako jediný úřední doklad znalostí práce s počítačem při výběru svých zaměstnanců. (ředitel naší školy je jeho držitelem).

Uplatnění absolventů:

Absolventi naleznou uplatnění ve strojírenství s širokými možnostmi uplatnění jako servisní technici, v obsluze CNC strojů, v povoláních strojní zámečník, provozní zámečník a montér nebo mechanik strojů a zařízení. Kromě toho se mohou absolventi uplatnit při práci ve středních technickohospodářských funkcích v odvětví strojírenství a v příbuzných technických oborech při zajišťování technologické stránky a řízení výrobního procesu, v údržbě a provozu strojů a zařízení, obchodnětechnických službách, apod.

Zájemcům o studium na VŠ se otevírají možnosti studia vysokoškolských technických oborů.

Učební plán oboru:

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Zkratka předmětu

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

1.

2.

3.

4.

Celkem

A. Všeobecně vzdělávací předměty  

Český jazyk a literatura

CJL

3

3

3

4

13

Anglický jazyk

ANJ

3

3

3

3

12

Německý jazyk

NEJ

3

3

3

3

12

Dějepis

DEJ

2

0

0

0

2

Občanská nauka

OBN

0

1

1

1

3

Matematika

MAT

3

3

3

4

13

Fyzika

FYZ

2

2

0

0

4

Chemie

CHE

1

0

0

0

1

Základy biologie a ekologie

ZBE

1

0

0

0

1

Tělesná výchova

TEV

2

2

2

2

8

Výpočetní technika

VYT

2

2

2

2

8

 B. Povinné odborné předměty

Ekonomika

EKO

0

0

1

2

3

Technické kreslení

TEK

2

1

0

0

3

Strojírenská technologie

STE

2

0

0

0

2

Strojnictví

STR

0

2

2

1

5

Mechanika

MECH

0

2

2

0

4

Elektrotechnika

ELT

0

1

2

0

3

Automatizace

AUT

0

0

0

2

2

Technologie montáží a oprav

TMO

1

1

 1

 0

3

Měření a diagnostika

MDI

0

0

1

1

2

Technologická cvičení

TCV

0

0

0

1

1

Odborný výcvik

OVY

6

7

7

7

27

Celkem

 

33

33

33

33

132

 

Vytisknout